Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Predmety vyučované na katedre


Semester

Číslo

Názov predmetu

Garant

Rozsah

Kredity

1

Z
5II107Pokročilé databázové systémy link


Študent absolvovaním predmetu získa znalosti o objektovo orientovaných databázových systémoch, o objektovom dátovom modelovaní, o pokročilej databázovej algebre a jej použití, o pokročilých možnostiach použitia dotazovacích jazykov pre prácu s databázami, o databázových rysoch jazyka XML, o transakčnej podpore a podpore paralelného spracovania dát, o distribuovaných architektúrach, modeloch a technológiách. Študent absolvovaním predmetu bude rozumieť princípom návrhu a tvorby rozšírených databázových modelov pre informačné systémy, pokročilým jazykom pre definíciu dát a manipuláciu s nimi, technológiám pre transakčné a paralelné spracovanie, distribuovanému spracovaniu dát, práci s konkrétnym databázovým systémom s podporou objektových rysov a XML. Študent po absolvovaní predmetu bude schopný navrhovať objektové dátové modely na konceptuálnej, ale aj implementačnej úrovni, aplikovať databázovú algebru, optimalizovať databázové dotazy, vytvárať aplikácie (informačné systémy) s použitím pokročilých dotazovacích jazykov.

Matiaško Karol

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

2-0-25

0

L
5II112Databázy a získavanie znalostí link


Predmet reprezentuje hlavné techniky, súvisiace so získavaním znalostí z dát a aplikácie, ktoré umožňujú využívanie týchto techník. Študent získa znalosti o používaných technikách tak, aby bol schopný riešiť konkrétne problémy

Levashenko Vitaly

prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2-0-25

1

Z
5BI137Informatika 1 link


Po absolvovaní predmetu bude študent ovládať základy algoritmizácie a objektového programovania. Naučené poznatky bude schopný aplikovať v programovacom jazyku Java.

Janech Ján

doc. Ing. Ján Janech, PhD.

2-0-47

0

L
5BI138Informatika 2 link


Absolvovaním predmetu si študent prehĺbi znalosti z oblasti objektového programovania o využívanie polymorfizmu a dedičnosti pri objektovom návrhu aplikácií. Nové poznatky sa naučí aplikovať v programovacom jazyku Java. Študent zároveň získa zručnosti s prácou v profesionálnom vývojovom prostredí.

Janech Ján

doc. Ing. Ján Janech, PhD.

2-0-47

1

Z
5BI147Informatika pre manažérov 1 link


Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhnúť jednoduchý algoritmus, odhadnúť jeho zložitosť a s využitím princípov objektovo orientovaného programovania ho prakticky implementovať v programovacom jazyku Java.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2-0-25

0

L
5BI142Informatika pre manažérov 2 link


Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhnúť jednoduchú aplikáciu, otestovať ju s využitím rôznych techník testovania a prakticky ju implementovať v programovacom jazyku Java.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2-0-25

1

Z
5BS101Princípy operačných systémov link


Zvládnutie princípov operačných systémov prostredníctvom prednášok. Cvičenia sú zamerané na pracovanie v systéme Linux a získanie skúseností so skriptovaním v bash-i a s programovaním v jadre operačného systému.

Boháčik Ján

doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.

2-0-25

0

L
5BI106Databázové systémy link


Študent absolvovaním predmetu získa znalosti o architektúrach databázových systémov, o konceptuálnom datovom modelovaní, o relačnej algebre a jej použití, o tvorbe integritných obmedzení, o dotazovacom jazyku pre prácu s databázami, o transakčnej podpore spracovania dát. Študent absolvovaním predmetu bude rozumieť princípom návrhu a tvorby databázových modelov pre informačné systém, jazyku pre definíciu dát a manipuláciu s nimi, práci s konkrétnym databázovým systémom. Študent po absolvovaní predmetu bude schopný navrhovať dátové modely na konceptuálnej, ale aj implementačnej úrovni, normalizovať dátový model, vytvárať aplikácie (informačné systémy) s použitím dotazovacích jazykov.

Matiaško Karol

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

2-0-25

0

L
5UI124Algoritmy a údajové štruktúry 1 link


Štúdiom predmetu získa študent základné znalosti z teórie údajových štruktúr a naučí sa ich efektívne implementovať. \r\nPo absolvovaní predmetu študent pozná základné údajové štruktúry a vie ich využiť pri riešení praktických problémov, ovláda postup efektívnej implementácie základných údajových štruktúr.

Adamko Norbert

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

2-0-25

1

Z
5UI101Programovacie jazyky pre vstavané systémy link


Počas semestra študenti porozumejú princípom tvorby aplikácií pre vstavané systémy. Po absolvovaní predmetu budú vedieť vytvoriť aplikáciu pre vstavaný systém a budú rozumieť špecifikám tvorby aplikácií, ktoré vyžadujú medziprocesovú komunikáciu. Na laboratórnych cvičeniach si prakticky vyskúšajú tvorbu aplikácií pre vstavané systémy, oboznámia sa s princípmi programovej komunikácie medzi procesmi.

Levashenko Vitaly

prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2-0-25

1

Z
5BI133Tabuľkové procesory link


Princípy práce tabuľkových procesorov. Práca so súbormi, dátami, tabuľkami, formátovanie, analýza dát, znázornenie závislostí dát prostredníctvom grafu, triedenie, filtrovanie v tabuľkách. Tvorba aplikácii pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Application) a prepojenie s inými aplikáciami. Celkové praktické zvládnutie možností tabuľkového procesora EXCEL a prostredia pre vývoj aplikácií v jazyku VBA.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2-0-24

1

Z
5II132Návrhové vzory link


Po absolvovaní predmetu získa študent vedomosti o najpoužívanejších návrhových a analytických vzoroch a následne dokáže aplikovať získané vedomosti pri riešení problémov spojených s vývojom softvérových aplikácií.

Zábovský Michal

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

2-0-25

1

Z
5BI031Databázové systémy - Access link


Zvládnutie práce v systéme riadenia bázy dát MS Access. Vytváranie databázy: tabuliek, dotazov, formulárov, zostáv. Tvorba makier a modulov. Programovanie procedúr a funkcií pomocou jazyka Visual Basic for Applications.

Levashenko Vitaly

prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2-0-24

0

L
5BI110Vývoj pokročilých aplikácií link


Použitie techník pre vývoj pokročilých aplikácií ako grafické používateľské rozhranie, perzistentné ukladanie údajov aplikácie a tvorba viac vláknových aplikácií. Schopnosť analyzovať požiadavky zadávateľa, navrhnúť architektúru aplikácie a implementovať ju.

Boháčik Ján

doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.

2-0-26

0

L
5UI002Teória spoľahlivosti link


Získanie základných vedomostí z teórie spoľahlivosti a ich aplikáciu pre analýzu spoľahlivosti rôznych typov systémov.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2-0-25

0

L
5II128Databázové jazyky link


Po absolvovaní predmetu študent bude
- vedieť vysvetliť problematiku vývoja databázových aplikácií s dôrazom na špecifiká použitia relačných databázových systémov,
- dokáže uplatniť získané znalostí pri návrhu a implementácií databázových aplikácií.

Zábovský Michal

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

2-0-25

1

Z
5BI111Praktikum z programovania 1 link


Zdokonaľovanie a precvičovanie problematiky návrhu a tvorby softvéru s dôrazom na objektový prístup a algoritmizáciu.

Boháčik Ján

doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.

0-0-21

0

L
5BI136Praktikum z programovania 2 link


Podrobnejšie zdokonaľovanie a precvičovanie problematiky návrhu a tvorby softvéru s dôrazom na objektový prístup a algoritmizáciu.

Boháčik Ján

doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.

0-0-21