Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Projekty riešené na katedre


Typ

Od roku

Do roku

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

VEGA20172020Analýza spoľahlivosti na základe neistých dát (1/0354/17)


Projekt sa zmeriava na vývoj nových metód pre analýzu spoľahlivosti komplexných systémov na základe neistých dát. Metódy budú založené na aplikácii fuzzy logiky.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

APVV20182019Viacúrovňové logické jednotky pre neuromorfné výpočty (SK-FR-2017-0003)


Projekt sa zmeriava na vývoj nových viachodnotových logických elementov implementovaných s využitím feroelektrických materiálov, prostredníctvom ktorých bude možné realizovať multibitovú počítačovú pamäť.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

VEGA20062008Výskum spoľahlivosti zložitých štruktúrovaných systémov (1/3084/06)


Projekt sa zmeriaval na návrh nových ukazovateľov pre analýzu spoľahlivosti viacstavových systémov s využitím viachodnotovej logiky a na základe štruktúrnej funkcie systému. Ukazovatele navrhnuté počas riešenia projektu umožňujú skúmať dynamické vlastnosti takýchto systémov.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

VEGA20142016Nové metódy a algoritmy pre analýzu funkčnosti a spoľahlivosti zložitých systémov (1/0498/14)


Projekt sa zmeriaval na vývoj nových metód pre analýzu spoľahlivosti komplexných systémov s využitím viachodnotovej logiky a logického diferenciálneho počtu. V rámci projektu boli vyvinuté nové metódy, ktoré dovoľujú vyhodnotiť dôležitosť komponentov komplexného systému z pohľadu celkovej činnosti systému.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

Other20132014Medzinárodný workshop o biomedicínskych technológiách (Standard Grant No. 21320401)


Projekt umožnil zorganizovať medzinárodný workshop o biomedicínskych technológiách, ktorý bol súčasťou medzinárodnej konferencie Digital Technologies 2014 podporenej IEEE a organizovanej na Žilinskej univerzite v Žiline. Workshopu sa zúčastnili výskumníci a doktorandi venujúci sa aplikáciám informačných technológií v biomedicíne, pričom vybrané príspevky boli publikované v monografii vydanej vo vydavateľstve Springer.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

FP720132016Regional Anaesthesia Simulator and Assistant (FP7-ICT-2013-10 610425) link


IkonaProjekt sa zameriaval na vytvorenie technickej platformy, ktorá umožní začínajúcim anestéziológom nácvik lokálnej anestézie s využitím ultrazvuku v prostredí rozšírenej reality (simulátor lokálnej anestézie) a uľahčí im detekciu cieľového nervu pri podávaní anestetika pacientovi (asistent lokálnej anestézie). V rámci projektu boli vytvorené funkčné prototypy simulátora a asistenta lokálnej anestézie.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

TEMPUS20132017Centers of Excellence for young RESearchers (CERES) (544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES) link


IkonaCieľom projektu bolo vybudovanie centier pre podporu výskumných aktivít mladých vedcov a študentov v Bielorusku a na Ukrajine, ktoré povedú k rozvoju spolupráce medzi akademickou sférou a firmami. V rámci projektu bolo organizovaných niekoľko stretnutí, kurzov a konferencií pre mladých výskumníkov; bol vytvorený CERES portál pre podporu spolupráce medzi mladými výskumníkmi, vysokoškolskými učiteľmi a zástupcami firiem; a bol založený časopis CERES, ktorý sa zameriava na publikovanie výsledkov mladých výskumníkov.

Matiaško Karol

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

TEMPUS20122014Green Computing & Communications (530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR)


Cieľom projektu bolo vybudovanie nových študijných programov v Rusku a na Ukrajine, ktoré budú pripravovať odborníkov v oblasti zelených technológií, ktoré spĺňajú európske a medzinárodné štandardy. V rámci projektu boli na univerzitách v partnerských krajinách zavedené nové inžinierske a doktorandské študijne programy zamerané na zelené informačné technológie.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

APVV20132014Systémy pre podporu rozhodovania v medicíne (SK-PL-0023-12)


V rámci projektu sa skúmali možnosti využitia fuzzy rozhodovacích stromov a viachodnotových rozhodovacích diagramov v systémoch pre podporu rozhodovania v medicíne. Výsledky boli prezentované na medzinárodných konferenciách.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

TEMPUS20142017Advanced Training and life Long learning Program in Applied Health Sciences (ATHEALTH) (543889-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPHES) link


Cieľom projektu bola modernizácia interdisciplinárnych zdravotníckych študijných programov na univerzitách v Egypte, Libanone a Maroku. Projekt pomáha posilniť vedecké a inštitucionálne kapacity u južných susedov Európskej únie.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

VEGA20162018Podpora rozhodovania na základe fuzzy údajov (1/0038/16)


Projekt sa venoval vypracovaniu teoretických a praktických základov tvorby nástrojov pre podporu rozhodovania na základe fuzzy údajov. V rámci projektu bola navrhnutá a skúmaná nová metóda pre klasifikáciu spojitých signálov, akými sú napr. EEG signály, s využitím fuzzy rozhodovacích stromov.

Levashenko Vitaly

prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

Other20192020Výstava a špeciálna diskusná sekcia o informačných a digitálnych technológiách (Grant No. 21830315) link


Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi firmami a výskumnými inštitúciami z krajín V4. S podporou Medzinárodného vyšehradského fondu bude v rámci medzinárodnej konferencie Information and Digital Technologies 2019, ktorá sa koná na Fakulte riadenie a informatiky v dňoch od 25. júna 2019 do 27. júna 2019, zorganizovaná špeciálna sekcia, v rámci ktorej budú môcť malé a stredné firmy venujúce sa informačným technológiám prezentovať svoje aktivity a nadviazať spoluprácu s výskumnými inštitúciami.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

Erasmus+20202023Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics (ACeSYRI) (610166-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP) link


Cieľom projektu, ktorý v rámci Budovania kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní (Erasmus+ K2) rieši konzorcium 12 inštitúcií z krajín Európskej únie a Kazachstanu, je zlepšenie výskumných podmienok mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v informatike z kazašských univerzít na základe rozvoja medzinárodnej spolupráce s univerzitami z krajín Európskej únie. V rámci projektu bude v Kazachstane vybudovaný portál a centrum pre podporu spolupráce medzi doktorandmi, mladými výskumníkmi a vysokoškolskými učiteľmi. Portál ACeSYRI umožní účastníkom vytvárať výskumné skupiny, spolupracovať s výskumnými partnermi zo zahraničia a zdieľať informácie a výsledky projektov. Používanie portálu ACeSYRI bude bezplatné a k dispozícii študentom a mladým výskumníkom z univerzít a firiem z partnerských krajín Európskej únie.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

Erasmus+20202022University-industry educational Centre in advanced Biomedical and Medical Informatics (CeBMI) (612462-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-KA) link


Cieľom projektu, ktorý v rámci Znalostných aliancií (Erasmus+ K2) rieši konzorcium 13 inštitúcií z 9 krajín Európskej únie, je podporiť vzdelávací proces a rozvíjať predmety a kurzy zamerané na aktuálny pokrok v oblasti biomedicínskej a lekárskej informatiky (BMI). V rámci projektu bude vyvinuté centrum BMI, ktoré bude slúžiť na podporu vytvárania a poskytovania interdisciplinárnych kurzov v BMI a poskytne podporné prostredie pre spoluprácu technických a lekárskych univerzít, ako aj firiem venujúcich sa BMI. Spoločná účasť univerzít a podnikov na riešení projektu podporí nový trend v oblasti medziodborového vzdelávania zameraného na pokročilé využitie informačných technológií v medicíne a biomedicíne. Centrum BMI bude otvorené aj pre partnerov, ktorí nie sú súčasťou konzorcia a ktorí by sa chceli zapojiť do spolupráce v rámci BMI.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

APVV20202021Mathematical Models based on Boolean and Multiple-Valued Logics in Risk and Safety Analysis (SK-FR-2019-0003)


Tento projekt vznikol v spolupráci s University of Lorraine, Nancy (Francúzsko)

Levashenko Vitaly

prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

APVV20192021Binary and Multivalued Decision Diagrams in Reliability Analysis of Complex System (DDiRA) (SK-SRB-18-0002)


Tento projekt vznikol v spolupráci s The Mathematical Institute of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade (Srbsko).

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

Other201920213D tlač vo výučbe biomedicínskej informatiky (2019vs020)


IkonaProjekt podporený Nadáciou Tatra banky v rámci grantového programu Kvalita vzdelávania 2019 sa zameriaval na prípravu výučbových materiálov a tvorbu výučbových pomôcok pre predmet „základy teoretickej medicíny“, ktorý sa vyučuje v študijnom programe biomedicínska informatika na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Vytvorené výučbové pomôcky predstavujúce modely rôznych orgánov ľudského tela boli vyrobené na 3D tlačiarni zakúpenej počas riešenia projektu.

Kvaššay Miroslav

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

APVV20192023Vývoj nových metód pre analýzu spoľahlivosti zložitých systémov (2018-0027)


Tento projekt je podporený z grantu Slovenskej agentúry pre výskum a vývoj

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

APVV20202021Vývoj metód hodnotenia rizika a spoľahlivosti systému zdravotnej starostlivosti v dobe koronavírusu (PP-COVID-20-0013)


Tento projekt je podporený z grantu Slovenskej agentúry pre výskum a vývoj

Levashenko Vitaly

prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

KEGA20202022Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole. (004UPJŠ-4/2020)


Tento projekt je podporený z grantu ministra školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Maceková Denisa

RNDr. Denisa Maceková, PhD.

KEGA20202022Tvorba metodických a študijných materiálov pre Biomedicínsku informatiku – nový program inžinierskeho štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (009ŽU-4/2020)


Tento projekt je podporený z grantu ministra školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Levashenko Vitaly

prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

VEGA20212024Nové metódy získavania znalostí z neurčitých a neúplne definovaných údajov (1/0858/21)


Projekt sa zameriava na rozvoj metód hĺbkovej analýzy údajov (Data Mininig) v prípade neurčitých a neúplne definovaných údajov. Za týmto účelom budú využité prístupy teórie informácie, fuzzy logiky a viachodnotovej logiky, pričom očakávaným výstupom sú nové algoritmy tvorby rozhodovacích stromov a metodiky ich využitia a interpretácie výsledkov pri podporovaní rozhodovania. V aplikačnej a experimentálnej časti projektu bude kladený dôraz na využitie a testovanie dosiahnutých teoretických výsledkov pri podpore rozhodovania v medicíne.

Kvaššay Miroslav

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

VEGA20212024Nové prístupy v analýze spoľahlivosti nekoherentných systémov (1/0165/21)


Návrh matematického modelu je dôležitým krokom pri analýze spoľahlivosti ľubovoľného systému. Štruktúrna funkcia je jedným z možných matematických modelov reálnych systémov v analýze spoľahlivosti. Štruktúrna funkcia dovoľuje definovať výkon systému na základe stavu jeho komponentov. Tento matematický model je skúmaný pre rôzne typy systémov. Ale existuje jeden typ systému, ktorý nie je dostatočne preskúmaný. Je to nekoherentný systém. Typickými príkladmi takéhoto systému sú systémy s ľudským faktorom alebo softvérom. Preto v projekte budeme skúmať pravé tento typ systému. Vypracujú sa metódy hodnotenia pre nekoherentný systém, založené na štruktúrnej funkcii. Je potrebné poznamenať, že metódy založené na štruktúrnej funkcii sú jednoduché, ale môžu sa použiť v časovo nezávislom hodnotení spoľahlivosti. Realizuje sa preto vývoj týchto metód pre časovo závislú analýzu spoľahlivosti.

Zaitseva Elena

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.