Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

O Katedre

PC Katedra vyvíja pedagogickú činnosť v oblastiach základov informatiky, programovania, práce s databázovými systémami, tabuľkovými procesormi, údajovými štruktúrami, operačných systémov, techník programovania a návrhu rozsiahlych softvérových systémov. Vedeckovýskumnú činnosť orientuje na problematiku tvorby informačných a riadiacich systémov pre dopravu, vývoj distribuovaných informačných systémov, databázových prostriedkov, skúmanie spoľahlivosti systémov, získavanie údajov, aplikácií pre vysokovýkonné výpočty a špecializovaných programových prostriedkov. Vo výskumnej práci katedra spolupracuje s ostatnými katedrami a fakultami Žilinskej univerzity a s fakultami mnohých slovenských univerzít. Na katedre od roku 2018 tiež pôsobí Pobočka asociácie spoľahlivosti Československej sekcie IEEE

Aktuality

Pozvaná prednáška na tému „Zdravotnícke informačné systémy a eHealth“

Event

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku o zdravotníckych informačných systémoch a eHealth, ktorú bude mať 16. decembra 2021 o 16:00 Dr. Paula Veikkolainen z University of Oulu, Fínsko. Prednáška sa uskutoční online cez platformu MS Teams a bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť prednášky s názvom Data transfer within the health care system, requirements and standards sa bude venovať interoperabilite a súvisiacim pojmom v systéme zdravotnej starostlivosti, predstaveniu niektorých z najdôležitejších štandardov súvisiacich s prenosom údajov a interoperabilitou (DICOM, HL7 , HL7 CDA, HL7 FHIR, ICD-10, SNOMED CT, openEHR a CEN/ISO 13606) a priblíženiu úlohy organizácie IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). Druhá časť s názvom Secondary use of health and social data uvedie kľúčové koncepty sekundárneho využitia zdravotníckych a sociálnych údajov, vzťah medzi GDPR a sekundárnym využitím údajov a príklad aplikácie tohto vzťahu vo fínskej národnej legislatíve. Prednáška bude zakončená krátkou diskusiou o otázkach ochrany osobných údajov a s tým súvisiacich problémov vrátane predstavenia Európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia (European Health Data Space). Prednáška je organizovaná v rámci Erasmus+ projektu CeBMI, ktorý je zameraný na podporu výučby biomedicínskej informatiky.Prednášky sa môžete zúčastniť prostredníctvom nasledujúceho odkazu.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

15.12.2021

3D tlač vo výučbe biomedicínskej informatiky

Event

Typické využitie trojrozmerného modelovania pre medicínske účely predstavuje tvorba modelov pre medicínske simulátory založené na virtuálnej alebo rozšírenej realite. Okrem takéhoto využitia sa veľmi populárnou a užitočnou stáva aj kombinácia trojrozmerného modelovania s 3D tlačou za účelom tvorby protéz a implantátov, plánovania a prípravy zložitého chirurgického zákroku, tvorby výučbových pomôcok alebo umelých orgánov formou tzv. biotlače. Možnosť tvorby vlastných výučbových pomôcok motivovala učiteľov predmetu základy teoretickej medicíny uchádzať sa o grant z Nadácie Tatra banky s cieľom zakúpiť 3D tlačiareň a použiť ju na tlač modelov vybraných orgánov ľudského tela. Tento grant sa podarilo získať a s jeho pomocou bola zakúpená v roku 2020 3D tlačiareň využívajúca technológiu stereolitografie, ktorá umožňuje vytvárať veľmi detailné výtlačky (výška jednej vrstvy na úrovni 0.025 – 0.1 mm a rozlíšenie v osiach x a y na úrovni 47 um). V priebehu roku 2021 sa venovali vyučujúci predmetu základy teoretickej medicíny ako aj ďalší zamestnanci Katedry informatiky tvorbe a úprave 3D modelov vybraných orgánov ľudského tela pre potreby 3D tlače. Tieto boli následne vytlačené na zakúpenej 3D tlačiarni a dočistené v dokončovacej stanici obstaranej spolu s 3D tlačiarňou. Aj keď v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie nemôže prebiehať výučba tohto predmetu v prezenčnej forme, dúfame že v nasledujúcich rokoch budú vytlačené modely orgánov ľudského tela predstavovať názorné učebné pomôcky, ktoré budú môcť študenti využívať pri zoznamovaní sa so základmi anatómie ľudského tela.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

08.10.2021

Pozvaná prednáška na tému „Advanced Remote Sensing in CARSE“

Event

V utorok 14. septembra 2021 o 11:00 bude v miestnosti RA201 prednášať Dr. Anna Khyzhniak (Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyjev, Ukrajina) na tému "Advanced Remote Sensing in CASRE – System Analysis and Remote Sensing". Dr. Khyzhniak je na našej fakulte v rámci grantu Národného štipendijného programu SR. Všetci ste srdečne pozvaní za dodržania štandardných protiepidemiologických opatrení.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

08.09.2021

International Workshop ACeSYRI: Modern Experience for PhD students and Young Researchers

Event

V dňoch od 22. júna 2021 do 24. júna 2021 sa bude na našej fakulte konať Medzinárodný seminár zameraný na podporu doktorandov a mladých výskumníkov z partnerských krajín. Seminár je súčasťou medzinárodnej konferencie Information and Digital Technologies 2021 a je organizovaný s podporou projektu Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics (ACeSYRI). Tento projekt je riešený konzorciom 12 inštitúcií z krajín Európskej únie a Kazachstanu v rámci Budovania kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní (Erasmus+ K2) a jeho cieľom je zlepšiť výskumné podmienky mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v informatike z kazašských univerzít na základe rozvoja medzinárodnej spolupráce s univerzitami z krajín Európskej únie.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

18.06.2021

International Workshop on Biomedical Technologies

Event

V dňoch od 22. júna 2021 do 24. júna 2021 sa bude na našej fakulte konať Medzinárodný seminár zameraný na biomedicínske technológie. Seminár je súčasťou medzinárodnej konferencie Information and Digital Technologies 2021 a je organizovaný s podporou projektu University-industry educational Centre in advanced Biomedical and Medical Informatics (CeBMI). Tento projekt je riešený konzorciom 13 inštitúcií z 9 krajín Európskej únie v rámci Znalostných aliancií (Erasmus+ K2) a jeho cieľom je podporiť vzdelávací proces a rozvíjať predmety a kurzy zamerané na aktuálny pokrok v oblasti biomedicínskej a lekárskej informatiky (BMI).

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

18.06.2021

Pozvaná prednáška na tému "Behavioral Biometrics"

Event

V pondelok 17. mája 2021 o 8:30 bude mať v rámci predmetu "Teória spoľahlivosti" prednášku Mgr. Olga Thanou zo spoločnosti Telesig (Bulharsko) na tému "Behavioral Biometrics". Prednáška sa uskutoční online cez MS Teams a bude organizovaná ako súčasť projektu CeBMI, ktorý sa zameriava na podporu výučby biomedicínskej informatiky. V prípade záujmu môžete kontaktovať prof. Ing. Elenu Zaitsevu, PhD.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

13.05.2021

Pozvaná prednáška na tému "Deep Learning"

Event

V pondelok 10. mája 2021 o 15:00 sa v rámci predmetu "Databázy a získavanie znalostí" uskutoční cez MS Teams prednáška Dr. Ah Lian Kor z Leeds Beckett University (Spojené kráľovstvo) na tému "Deep Learning". Prednáška je organizovaná ako súčasť projektu CeBMI, ktorý sa zameriava na podporu výučby biomedicínskej informatiky. V prípade záujmu môžete kontaktovať prof. Ing. Vitalyho Levashenka, PhD.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

07.05.2021

Pozvaná prednáška

V stredu 14. apríla 2021 o 14:00 bude prostredníctvom platformy MS Teams (odkaz k dispozícii tu) prednášať Mgr. Adéla Vrtková (Lékařská fakulta, Ostravská univerzita; Katedra aplikované matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická univerzita Ostrava) na tému Analýza biomedicínských dat - bílá nebo černá magie?. Všetci ste srdečne pozvaní.

doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.

11.04.2021

Pozvaná prednáška

V stredu 07. apríla 2021 o 16:00 sa uskutoční prednáška na tému Verification Activities of the Software Development in Healthcare(Overovacie činnosti vývoja softvéru v zdravotníctve) od spoločnosti Siemens Healthineers. Všetci ste srdečne pozvaní.

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

25.03.2021