Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

O Katedre

PC Katedra vyvíja pedagogickú činnosť v oblastiach základov informatiky, programovania, práce s databázovými systémami, tabuľkovými procesormi, údajovými štruktúrami, operačných systémov, techník programovania a návrhu rozsiahlych softvérových systémov. Vedeckovýskumnú činnosť orientuje na problematiku tvorby informačných a riadiacich systémov pre dopravu, vývoj distribuovaných informačných systémov, databázových prostriedkov, skúmanie spoľahlivosti systémov, získavanie údajov, aplikácií pre vysokovýkonné výpočty a špecializovaných programových prostriedkov. Vo výskumnej práci katedra spolupracuje s ostatnými katedrami a fakultami Žilinskej univerzity a s fakultami mnohých slovenských univerzít. Na katedre od roku 2018 tiež pôsobí Pobočka asociácie spoľahlivosti Československej sekcie IEEE

Aktuality

EWALD - výskum v oblasti degradácie pôdy

Event

V rámci projektu EWALD – "Earth Observation for Early Warning of Land Degradation at the European Frontier" (Horizon Europe, ID 101086250) je na našej fakulte Dr. Tetiana Orlenko (Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyjev, Ukrajina). Spolu s členmi Katedry informatiky sa bude spolupracovať na úlohách, ktoré súvisia s hodnotením degradácie pôdy na základe údajov z diaľkového prieskumu Zeme. Prednáška ohľadom riešenej problematiky bola 27. mája 2024 o 10:30 v miestnosti RA201.

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

07.06.2024

EWALD - spolupráca na výskume s ECOMM

Event

V rámci projektu EWALD - Earth Observation for Early Warning of Land Degradation at the European Frontier (Horizon Europe, ID 101086250) naša fakulta hostila výskumný tím z ECOMM Co. Ltd (Kyjev, Ukrajina). Kolegovia Dmytro Vdoviko, Serhii Maltsev, Julia Lypska, Oksana Rozentreger od 16. apríla do 16. mája 2024 spolu s členmi Katedry informatiky vytvorili pracovnú skupinu. Táto skupina sa zaoberala problematikou hodnotenia degradácie pôdy v rámci platformy ArcGIS. Kolegovia z ECOMM zorganizovali niekoľko prednášok a workshopov na úvod a prácu s platformou ArcGIS.

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

15.05.2024

EWALD - výskum v oblasti degradácie pôdy

Event

V rámci projektu EWALD – „Earth Observation for Early Warning of Land Degradation at the European Frontier“ (Horizon Europe, ID 101086250) budú na našej fakulte pôsobiť v najbližších týždňoch Dr. Anna Khyzhniak a Dr. Olga Tytarenko (Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyjev, Ukrajina). Spolu s členmi Katedry informatiky vytvoria pracovnú skupinu, ktorá bude riešiť úlohy súvisiace s hodnotením degradácie pôdy na základe údajov z diaľkového prieskumu Zeme. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 8. apríla 2024 o 10:30 v miestnosti RA213. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

05.04.2024

Pozvaná prednáška na tému Príklad čistenia podzemnej vody: Hodnotenie platinových kovov z technologických riešení

Event

Pozývame vás na prednášku Prof. Dr. Igora Danilenka ( Lusofona University of Lisbon, Portugal) na tému Príklad čistenia podzemnej vody: Hodnotenie platinových kovov z technologických riešení, ktorá sa bude konať dňa 7. decembra 2023 o 13:30 hod v miestnosti RA201. Prof. Danilenko je v súčasnosti na výskumnej mobilite na našej fakulte v rámci projektu "Pozorovanie Zeme pre včasné varovanie pred degradáciou pôdy na európskej hranici" (EWALD) v rámci "Rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont Európa - Rámcový program pre výskum a inovácie" (ID 101086250).

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

07.12.2023

Pozvaná prednáška na tému Effective Methods of Publishing Papers in SCI Journals

Event

Vo štvrtok 16. novembra 2023 o 13:30 bude v miestnosti RA201 prednášať prof. Viacheslav Kovtun (Vinnytsia National Technical University, Vinnycia, Ukrajina) na tému Effective Methods of Publishing Papers in SCI Journals. Prof. Kovtun je vedúcim Katedry počítačových riadiacich systémov a na našej fakulte je vďaka podpore Slovenskej akademickej informačnej agentúry. Všetci ste srdečne vítaní.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

14.11.2023

Workshop na tému Earth Observation for Early Warning of Land Degradation at European Frontier

Event

Radi by sme vás pozvali na seminár o pozorovaní Zeme na účely včasného varovania pred degradáciou pôdy na európskej hranici, ktorý sa bude konať 16. novembra 2023 o 13:30 v miestnosti RA201. Prof. Sergej Stankevič, Dr. Sci. a vedúca výskumná pracovníčka Iryna Piestova, PhD. z vedeckého centra pre kozmický výskum Zeme (CASRE), národnej akadémie vied Ukrajiny poskytnú prednášky a školenia v rámci problematiky pozorovania Zeme pre včasné varovanie pred degradáciou pôdy. Profesor Sergej Stankevič poskytne prednášky na témy:
- Integrované hodnotenie narušených ekosystémov pomocou techniky diaľkového prieskumu Zeme
- Hodnotenie nebezpečenstva požiarov v prírodnom prostredí s využitím produktov údajov z pozorovania Zeme a geopriestorového modelovania
a Dr. Iryna Piestova poskytne školenie:
- Praktické školenie o viacrozmernom hodnotení rizika degradácie pôdy s využitím dátových produktov programu Copernicus
- Školenie o získavaní indexu požiarneho počasia (FWI) pomocou nástroja Google Earth

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

10.11.2023

Seminár v rámci medziprojektového stretnutia

Event

Dňa 8. septembra 2023 v miestnosti RA201 o 10:00 sa bude na našej fakulte konať medzinárodný seminár zameraný na podporu doktorandov a mladých výskumníkov z partnerských krajín. Seminár je organizovaný s podporou projektu Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics (ACeSYRI) a Application of MSS Reliability Analysis for Electrical Low-Voltage Systems (AMRA). Projekty sú riešené konzorciom 12 inštitúcií z krajín Európskej únie a Kazachstanu v rámci Budovania kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní (Erasmus+ K2) a ich cieľom je zlepšiť výskumné podmienky mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v informatike z kazašských univerzít na základe rozvoja medzinárodnej spolupráce s univerzitami z krajín Európskej únie. Bližšie informácie nájdete tu.

Ing. Ján Rabčan, PhD.

05.09.2023

Pozvaná prednáška na tému Nové trendy v čistení priemyselne znečistenej vody

Event

Dovoľujeme si vás pozvať na prednášku Prof. Dr. Igora Danilenka ( Lusofona University of Lisbon, Portugal) na tému Nové trendy v čistení priemyselne znečistenej vody, ktorá sa uskutoční 5. septembra 2023 o 13:30 v miestnosti RA201. Prof. Danilenko je v súčasnosti na výskumnej mobilite na našej fakulte v rámci projektu "Pozorovanie Zeme pre včasné varovanie pred degradáciou pôdy na európskej hranici" (EWALD) v rámci "Rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont Európa - Rámcový program pre výskum a inovácie" (ID 101086250).

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

05.09.2023

Earth Observation for Early Warning of Land Degradation at European Frontier

Event

Na Fakulte riadenia a informatiky sa začiatkom tohto roka začala práca na projekte "Earth Observation for Early Warning of Land Degradation at European Frontier" (EWALD) v rámci programu "European Union's Framework Programme for Research and Innovation Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation" (ID 101086250). Do projektu je zapojených 7 partnerských inštitúcii z Portugalska, Nórska, Slovenska, Ukrajiny a Maroka. Našu fakultu reprezentuje výskumná skupina z Katedry informatiky. V rámci tohto projektu zavítajú na našu fakultu tento mesiac kolegyne Dr. Oľga Sedlerová, Dr. Oľga Tytarenková, Dr. Anna Kozlová a Dr. Iryna Piestová. Účelom ich návštevy je zúčastniť sa medzinárodného workshopu EWALD organizovaného v rámci IEEE konferencie IDT 2023, navrhnúť koncepčný rámec systému skorého varovania degradácie pôdy vyvíjaného v rámci projektu EWALD, ako aj pripraviť a uskutočniť prednášky o analýze satelitných snímok Zeme a hodnotenia procesov degradácie pôdy.

Ing. Patrik Rusnák

15.06.2023